لینک مستقیم فایل پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
کلمات کلیدی:پایان نامه حسابداری,حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,ارزش افزوده اقتصادی,پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی,شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار,شبکه های عصبی مصنوعی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,پایان نامه,مقاله پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی,پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی,تحقیق پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی,پروژه پیش بینی ارزش افزوده

چكیده:

در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.

واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی

مقدمه:

با ظهور شركت‌های بزرگ و شكل گیری مبحث عظیم جدائی مالكیت از مدیریت و ایجاد یك تضاد منافع عظیم بین مالكان و مدیران ارزیابی عملكرد شركت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالكان دولت و حتی مدیران است. همچنین با توجه به جدائی مالكیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران از جمله مهمترین اهداف شركتها به شمار می‌رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمكرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده كنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند میزان رسیدن به مهمترین هدف شركت را تعیین كنند. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شركت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. اما آنچه كه بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند كه در شركت‌های با مخاطره بالا سرمایه گذاری كنند و لذا اگر هم چنانچه این كار را انجام دهند، به ازای ریسك بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراین آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملكرد شركتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.

فهرست مطالب:

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی 4

3-1 بیان مساله 8

4-1 سوالات تحقیق 9

5-1 فرضیه های پژوهش 10

6-1 اهداف تحقیق 10

7-1 حدود مطالعاتی 10

1-7-1 قلمرو موضوعی 10

2-7-1 قلمرو زمانی 11

3-7-1 قلمرو مكانی 11

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 14

2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش 15

1-2-2 بررسی مفاهیم مربوط به سود 15

2-2-2 بررسی سود نقدی 15

3-2-2 مفهوم سود در حسابداری 16

4-2-2 مفهوم سود هر سهم 16

3-2 بررسی مفاهیم مربوط به ارزش افزوده اقتصادی 17

1-3-2 تاریخچه ارزش افزوده 17

2-3-2 مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران 18

4-2 شاخص های ارزیابی عملکرد 18

5-2 شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده 19

6-2ارزش افزوده اقتصادی 19

1-6-2 ارزش افزوده اقتصادی در عمل 22

2-6-2 تکامل ارزش افزوده اقتصادی 23

7-2 تعاریف عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی 24

8-2ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی 25

9-2 مدل عایدیها برای محاسبه هزینه سرمایه از محل آورده سهامداران 27

10-2 مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت 29

11-2 محاسبه هزینه ی سرمایه با استفاده از مدل CAPM 31

12-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام 32

13-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز 32

14-2 هزینه تامین منابع پولی از محل سود تقسیم نشده 32

15-2 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی 33

16-2 نسبت های سرمایه گذاری 37

1-16-2 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 37

2-16-2 نسبت بدهی 37

3-16-2 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 38

4-16-2 نسبت پوشش بهره 38

17-2 شبکه‌های عصبی 38

18-2 اجزای شبکه‌های عصبی مصنوعی 41

1-18-2 عناصر پردازشگر 41

19-2 شبکه 42

1-19-2 ساختار شبکه 43

20-2 پرسپترون چندلایه 44

21-2 پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی مصنوعی 45

22-2 الگوریتم پس‌انتشارخطا 49

23-2 بخش دوم: مروری بر پژوهشها 50

1-23-2 پژوهشهای داخلی 50

2-23-2 پژوهشهای خارجی 54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3 متغیرهای تحقیق 56

3-3 مدل تحلیلی تحقیق 57

4-3جامعه آماری 57

5-3 روش گردآوری اطلاعات 60

6-3 روایی و پایایی 60

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات 60

8-3 ارزش افزوده اقتصادی یا EVA 61

1-8-3 نرخ بازده کلی سرمایه 61

2-8-3 سرمایه Capital 62

3-8-3 نرخ هزینه سرمایه 62

9-3 نسبت های مالی 65

10-3 رگرسیون 66

11-3 شبکه عصبی 66

12-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 70

2-4 آماده سازی داده ها 71

3-4 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 79

4-4 پیش بینی با استفاده از رگرسیون 82

5-4 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی 84

6-4 مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 93

2-5 نتایج فرضیات 93

1-2-5 بررسی فرضیه اول 93

2-2-5 بررسی فرضیه دوم 95

3-5 نتیجه گیری کلی 96

4-5 محدودیت های تحقیق 97

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 97

پیوست ها

خروجی ها با استفاده ازنرم افزار مطلب 100

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 126

منابع لاتین: 128

چکیده انگلیسی: 130

فهرست جداول:

جدول 1-2 برخی از انواع شبکه‌های عصبی 44

جدول 1-3 پنجاه شركت برتر بورس بر اساس سودآوری 59

جدول 1-3 فرمولهای نسبتهای مالی 65

جدول 2-3 نسبت های مالی و نماد های آن 66

جدول 1-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت باما 72

جدول 2-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو 73

جدول 3-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت اتومبیل ایران 74

جدول 4-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت ایران خدرو دیزل 75

جدول 5-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو 76

جدول 6-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین 77

جدول 7-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 78

جدول 8-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت باما 79

جدول 9-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو 79

جدول 10-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت قطعات اتومبیل ایران 80

جدول 11-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت ایران خودرو دیزل 80

جدول 12-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو 81

جدول 13-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین 81

جدول 14-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 82

جدول 15-4 خروجی spss 82

جدول 16-4 جدول اوزان 87

جدول 17-4 مقادیر واقعی و پیش بینی شده 88

جدول 18-4 مقایسه خطای شبکه و خطای رگرسیون خطی 90

جدول 1-5 بررسی نتایج جدول اوزان 94

جدول 2-5 جدول خطا ها و فاصله 96

فهرست نمودارها:

نمودار 1-2 ارزش افزوده 20

نمودار 2-2 ارزش افزوده اقتصادی 21

نمودار 3-2 اجزای یک عنصر پردازشگر 42

نمودار 4-2 ساختار ساده شبکه‌های عصبی مصنوعی 43

نمودار 5-2 ساختار پرسپترون چندلایه (MLP) 45

نمودار 6-2 عملیات یک شبکه عصبی نظارتی 48

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 57

نمودار 2-3 شبکه عصبی مصنوعی 67

نمودار 1-4 نمودار خطی رگرسیون 84

نمودار 2-4 نمودار لونبرک- مارکو 85

نمودار 3-4 نمودار آموزش شبکه عصبی 86

نمودار 4-4 نمودار نمایانگر پیش بینی شبکه بر اساس داده های ورودی و مقایسه آنها با مقادیر واقعی 87

نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای دو پیش بینی 91

نمودار 1-5 نمودار پیش بینی نتایج 95

عنوان:

فرمت: doc

تعداد صفحات: 145

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت حسابداری رفتاری:پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد,دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری,تعریف حسابداری رفتاری,ضرورت حسابداری رفتاری,توسعه حسابداری رفتاری,هدف علم رفتاری و اخلاقیات در تجارت ,حسابداری رفتاری بسط منطقی نقش سنتی حسابداری,قلمروحسابداری رفتاری,کاربرد های حسابداری رفتاری,سیرتدریجی تکامل حسابداری ر

پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب:پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم گرم و مرطوب,پاورپوینت مناطق گرم و مرطوب,پروژه مناطق گرم و مرطوب,مناطق گرم و مرطوب,پاورپوینت آب و هوای گرم و مرطوب,آب و هوای گرم و مرطوب

پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی:دانلود پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی,پاورپوینت زهکشی ساختمان,زهکشی,پاورپوینت زهکشی,زهکشی ساختمان و اراضی,پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی,زهکشی ساختمان,پاورپوینت سیستم زهکشی,بررسی سیستم های زهکشی,پاورپوینت زهکشی زمین

زندگی شورایی در ایران:زندگی شورایی ایران,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه,زندگی شورایی در ایران,پروژه زندگی شورایی در ایران,تحقیق زندگی شورایی در ایران,مقاله زندگی شورایی در ایران,پایان نامه زندگی شورایی در ایران,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

مبانی و پیشینه نظری بلوغ سازمانی:بلوغ سازمانی,مبانی و پیشینه نظری بلوغ سازمانی,پیشینه نظری بلوغ سازمانی

تحقیق درباره تعلیم و تربیت سازنده:تحقیق درباره تعلیم و تربیت سازنده, تعلیم و تربیت سازنده

تحلیل شخصیت اخلاقی ما ایرانیان:دانلود مقاله تحلیل شخصیت اخلاقی ما ایرانیان,خرید مقاله تحلیل شخصیت اخلاقی ما ایرانیان,خرید و دانلود مقاله تحلیل شخصیت اخلاقی ما ایرانیان,دانلود و خرید مقاله تحلیل شخصیت اخلاقی ما ایرانیان,دانلود رایگان مقاله تحلیل شخصیت اخلاقی ما ایرانیان,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقال

پاورپوینت بسیج حافظ انقلاب اسلامی (درس 2 آمادگی دفاعی کلاس دهم):امنیت پایداربسیج حافظ انقلاب اسلامی,پاورپوینت بسیج حافظ انقلاب اسلامی,دانلود پاورپوینت بسیج حافظ انقلاب اسلامی,آمادگی دفاعی,پاورپوینت آمادگی دفاعی,دانلود پاورپوینت آمادگی دفاعی,پاورپوینت درس 2 آمادگی دفاعی کلاس دهم بسیج حافظ انقلاب اسلامی,پاورپوینت درس 2 آمادگی دفاعی کلاس دهم,پاورپوینت بسیج حافظ انقلاب اسلامی,پاورپوینت درس بسیج حافظ انقلا

پاورپوینت اتصالات پیچ در سازه های فولادی:اتصالات پیچ در سازه های فولادی,اتصالات پیچ در سازه های فولادی,اتصالات پیچ در سازه های فولادی,انواع عملکرد اتصالات پیچی,انواع عملکرد اتصالات پیچی,انواع عملکرد اتصالات پیچی,طراحی اتصالات سازه های فولادی,طراحی اتصالات سازه های فولادی,طراحی اتصالات سازه های فولادی,سازه های فولادی,سازه های فولادی,سازه های فولادی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,

پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ:پرسشنامه,انگیزش شغلی,هرزبرگ,دوعاملی هرزبرگ,انگیزش شغلی هرزبرگ,روایی و پایایی